Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden is opgesteld in 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Algemeen
Artikel 4 – Aanbiedingen en bestellingen
Artikel 5 – Overeenkomst
Artikel 6 – Levering
Artikel 7 – Bezorgen
Artikel 8 – Prijzen
Artikel 9 – Plaatsing en montage
Artikel 10 – De koop ongedaan maken
Artikel 11 – Garantie
Artikel 12 – Onderzoek, reclames
Artikel 13 – Risico-overgang
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Overmacht
Artikel 17 – Klachten
Artikel 18 – Geschillen
Artikel 19 – Retour oude apparaten
Artikel 20 – Toepasselijk recht
Artikel 21 – Beveiligingsverklaring
Artikel 22 – In3 business voorwaarden
Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: een ieder die al dan niet handelt uit naam van een bedrijf of beroep die met Electrokampioen VOF een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Electrokampioen VOF een aanbieding doet of offerte maakt;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;;
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Electrokampioen VOF en de klant;
 8. De website: webshop van Electrokampioen VOF – http://www.electrokampioen.nl en alle onderliggende pagina’s, uitgezonderd links naar websites van derden;
 9. Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Electrokampioen VOF en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 11. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer Electrokampioen is een initiatief van Electrokampioen VOF – Deze rechtspersoon handelt onder deze domeinnaam op het internet.

Vestigings- & bezoekadres:
Slinge 173 -175, Rotterdam

Telefoonnummer: 010-7370614
Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur
Zaterdag van 09.30 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: Electrokampioen@outlook.com

KvK-nummer: 68723466
Btw-identificatienummer: NL.857563865B01

Artikel 3 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Electrokampioen VOF en een klant waarop Electrokampioen VOF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Electrokampioen VOF, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken, zoals de uitbesteding van het transport.
 3. Afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Electrokampioen VOF zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en bestellingen

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.
 2. Electrokampioen VOF kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en product omschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf, druk of vermeldingsfouten.
 3. Een bestelling bindt de klant.
 4. Electrokampioen VOF kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief 21 % B.T.W., tenzij anders vermeld.
 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is Electrokampioen VOF daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Electrokampioen VOF anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Electrokampioen VOF niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Electrokampioen VOF en de klant komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft afgerond en Electrokampioen VOF u per e-mail of schriftelijk een orderbevestiging gestuurd hebben.
 2. Prijswijzigingen: Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 3. Eigendomsvoorbehoud: Electrokampioen VOF blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 6 – Levering

 1. Aangezien Electrokampioen VOF over een grote voorraad, beschikt vindt in 95% van de bezorgingen de levering binnen 2-7 werkdagen plaats. Het kan echter voorkomen dat zowel Electrokampioen VOF als wel de fabrikant het product niet op voorraad heeft en de levertijd hiermee oploopt. Mocht deze situatie zich voordoen dan proberen wij u hierover zo snel en accuraat mogelijk te informeren.
 2. Bij overschrijding van de levertijd wordt Electrokampioen VOF een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd.
 3. Bij overschrijding van de nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding. Volgens de wet kopen op afstand is de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen, indien de levertijd niet haalbaar is zal Electrokampioen VOF u hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.
 4. Tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt Electrokampioen VOF de wijze van verzending.
 5. De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.
 6. Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat niet in een keer kan worden bezorgd wordt in overleg met de klant wordt een nieuwe bezorgdatum afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd.

 

Artikel 7 – Bezorgen

 1. Tenzij anders is overeengekomen zullen alle apparaten vakkundig kosteloos worden thuisbezorgd in Nederland. De kleinere producten worden geleverd met een pakket dienst.
 2. Bezorging buiten Nederland: Voor het afleveren van apparatuur en producten buiten Nederland geldt een meerprijs.
 3. Bij afhalen in de winkel in Rotterdam zijn geen transportkosten van toepassing.
 4. De apparatuur zal keurig binnen worden afgeleverd (mits doorgangen dit toelaten), ook bij flats indien er een lift aanwezig is. Levering op verdieping mbv trappen alleen mogelijk na overleg (ivm wisselende situaties).

Artikel 8 – Prijzen:

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21 % b.t.w.

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
 2. Indien na bestelling een prijsverhoging of prijs verlaging optreedt, dan zal dit geen gevolg hebben op de overeengekomen prijs.

Artikel 9 – Plaatsing en montage:

 1. Vrijstaande apparatuur: wij bieden de klant de mogelijkheid om – tegen meerprijs – de aangeschafte vrijstaande apparatuur op locatie te laten afleveren en te monteren. Algemene richtlijnen voor bezorging/aansluiten apparatuur:
  • Bestaande voorzieningen (kraan, stopcontact e.d.) dienen binnen bereik van de benodigde aansluitingen (aanvoer, afvoer, elektra e.d.) aanwezig te zijn.
  • Bij plaatsing apparaat op locatie dienen doorgangen (deuren, trappen) dit toe te laten (geen obstakels, voldoende breedte)
 2. Inbouwen keukenapparatuur: bij vervanging gelden – mits anders vermeldt – voor het thuisbezorgen, plaatsen en monteren van keukenapparatuur de bij het producten vermeldde kosten. Klik op het woord ‘inbouwen’ bij dit product en u krijgt meer informatie over het inbouwen en een overzicht van de werkzaamheden welke niet en welke wel uitgevoerd worden.
 3. In de prijsstelling is uitgegaan van het vervangen van de apparaten.
 4. Electrokampioen VOF aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden, afspraken en prijzen van de door de klant gekozen externe monteurs.

Artikel 10 – De koop ongedaan maken:

 1. De klant heeft het recht zonder opgave van redenen het product, binnen 14 werkdagen ingaande de dag na ontvangst, terug te sturen naar Electrokampioen VOF. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Electrokampioen VOF wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient schriftelijk of per e-mail een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.
 2. Indien de klant besluit het product niet zelf terug te sturen maar te laten ophalen door Electrokampioen VOF zijn de kosten van het retour (bij groot witgoed € 47,- euro excl. 21% b.t.w. en bij kleine pakketten € 15,- euro excl. 21% b.t.w.) halen voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Electrokampioen VOF zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
 3. Het product kan in de volgende drie staten verkeren:
  1. staat 1; het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m g. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour.
  2. staat 2; het product is onbeschadigd, de originele verpakking is nog wel aanwezig en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m g. De klant ontvangt 85% van het aankoopbedrag van het product retour.
  3. staat 3; het product is beschadigd of de originele verpakking ontbreekt of toebehoren ontbreken zoals: handleiding, montagemateriaal, meegeleverde accessoires, e.d. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub 2 t/m 6. De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour.
 4. Voorwaarden voor retourzending:
  1. het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
  2. het product dient ongebruikt ten zijn;
  3. het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
  4. het product mag niet ingebouwd zijn geweest;
  5. het product mag niet gemonteerd zijn geweest;
  6. meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
  7. het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen meegeleverde accessoires;
 5. Bepaling restitutiebedrag.
  1. Na ontvangst van het retour gestuurde product zal Electrokampioen VOF het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en het percentage wat aan de klant zal worden terug betaald.
  2. Indien de klant akkoord gaat met de in lid 5 sub 1 gestelde percentage zal Electrokampioen VOF het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen overmaken.
  3. Indien de klant niet akkoord gaat met de in lid 5 sub 1 gestelde percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.

Artikel 11 – Garantie:

 1. Electrokampioen VOF garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt, tenzij anders vermeldt, op apparatuur gedurende een periode van 24 maanden. Accessoires vallen buiten de garantieregeling.
 3. De onder 1. genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.
 4. Electrokampioen VOF verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 5. De in lid 1 t/m 5 omschreven garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Electrokampioen VOF, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
 6. Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Electrokampioen VOF in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 7. Een garantie/serviceverzoek kunt u schriftelijk, per mail of telefonisch Electrokampioen VOF bij aanmelden.
 8. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Artikel 12 – Onderzoek, reclames:

 1. De klant dient de geleverde producten op het moment van (af)levering, samen met de chauffeur na te zien op beschadigingen. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde producten overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Door het ondertekenen van de aflever bon bij de chauffeur bevestigt de klant dat de geleverde producten onbeschadigd zijn. Tevens bevestigd de klant dat de juiste hoeveelheden en de juiste types – zoals overeengekomen – zijn geleverd.
 3. De verantwoording voor de apparatuur na het nakijken hiervan is geheel voor de klant.
 4. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering per e-mail of schriftelijk aan Electrokampioen VOF te worden gemeld.
 5. Voor technische problemen bij of na installatie van de apparatuur verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. De bepalingen bij artikel 10, lid 5 zijn hierop van toepassing.
 6. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft u verplicht tot afname en betaling van het geleverde product.

Artikel 13 – Risico-overgang:

Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde product (die voorwerp van de overeenkomst zijn) gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Artikel 14 – Betaling:

 1. Betaalwijze: voor de apparaten welke worden aangeboden op www.electrokampioen.nl is de klant geen aanbetaling verschuldigd.
 2. Via Bezorging: De betaling geschiedt contant (geen PIN) aan de chauffeur bij aflevering van de door de klant bestelde apparatuur.
 3. Via iDeal: Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDeal, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. *
 4. In3 – In 3 keer betalen met 0% renteBetaal je je aankoop liever niet in één keer? Maak dan gebruik van in3: de enige gespreid betaalmethode met 0% rente. In drie keer betaal je het aankoopbedrag zonder rente. Zo koop je binnen je budget je favoriete product. Het minimale bestelbedrag is € 100,- en het maximale bestelbedrag is € 3.000,-. Electrokampioen hanteert €29.95 administratie kosten.Voorafgaand aan de betaling doet in3 een supersnelle gegevenscontrole. Mocht onverhoopt je verzoek tot betaling niet geautoriseerd worden, dan kan je contact opnemen met in3 of kiezen voor een andere betaalmethode. Wil je meer informatie over in3? Bezoek dan: www.payin3.nl.Hoe werkt het?Als je kiest voor in3 betaal je het volledige bedrag in drie gelijke delen binnen 60 dagen. Op de dag van je bestelling betaal je het eerste deel via iDeal en wordt je aankoop verzonden. 30 dagen later betaal je het tweede deel en weer 30 dagen later het derde deel. Zo hoef je geen grote uitgave in één keer te doen. Je ontvangt een mailtje met begeleidend sms’je zodra je een nieuwe betaling moet doen. Wel zo makkelijk!1. Kies & check:Kies in3 bij het afrekenen, het systeem doet een supersnelle gegevenscontrole.2. 1e betaling & verzending:Je doet direct je eerste betaling en de bestelling wordt verzonden.3. 2e & 3e betaling:Binnen 30 dagen doe je de tweede betaling en binnen 60 dagen doe je de derde betaling.
 5. SprayPay-Gespreid betalen 12 tot 36 maanden.Met SprayPay – Gespreid betalen kan je jouw bestelling in 12,18,24 of 36 maandelijkse termijnen betalen. Wil jij eerder of extra aflossen? Dit kan altijd boetevrij. Eigenlijk bepaal jij dus de looptijd.Gespreid betalen is mogelijk vanaf €250,- tot €3500,-.De voordelen van SprayPay:· Geen éénmalige hoge uitgave· Vast maandbedrag. Na 30 dagen wordt het eerste termijn afgeschreven· Extra of eerder aflossen is 100% boetevrij· Na 30 dagen wordt het eerste termijn geïncasseerdOm met SprayPay te kunnen betalen moeten de volgende stappen worden doorlopen:· Inkomsten / lasten toets· IDIN identificatie via jouw bank· Overeenkomst + automatische incasso digitaal ondertekenenZodra de bestelling is goedgekeurd wordt de bestelling direct in behandeling genomen. Wil je meer informatie over SprayPay? Ga naar www.spraypay.nl
 6. Via Vooruitbetalen: wilt of kunt u niet betalen met iDeal, dan kunt u ook het factuurbedrag per bank aan Electrokampioen VOF overmaken.
 7. U voert uw bestelling in op www.electrokampioen.nl en volgt daarna de onderstaande stappen:
  1. U ontvangt per e-mail een bevestiging met uw ordernummer en het factuurbedrag.*
  2. U dient nu het totaalbedrag over te maken naar Electrokampioen VOF te Rotterdam op IBAN-nummer NL61RABO0320291308, onder vermelding van uw ordernummer.
  3. Na binnenkomst van de betaling wordt het leveringsproces van uw order in gang gezet. Houdt bij betaling via bank rekening met een vertraging van 1-5 werkdagen.
 8. Afhalen in de showroom van Electrokampioen VOF te Rotterdam: De betaling kan contant of per PIN worden voldaan. Controleer – om problemen te voorkomen – bij hogere bedragen dan € 1.250,- uw maximale pin opname bedrag bij uw bank.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid:

 1. Indien het door Electrokampioen VOF geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Electrokampioen VOF ten opzichte van de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Electrokampioen VOF beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel het retour nemen van het apparaat en het terugbetalen van de aankoopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is Electrokampioen VOF niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onkundig of oneigenlijk gebruik van klant.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Electrokampioen VOF of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 – Overmacht:

 1. Electrokampioen VOF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Electrokampioen VOF daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Electrokampioen VOF of de externe leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Electrokampioen VOF niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Electrokampioen VOF worden daaronder begrepen.
 3. Electrokampioen VOF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Electrokampioen VOF zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Electrokampioen VOF ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Electrokampioen VOF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 – Klachten:

Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Electrokampioen VOF serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per e-mail of schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Electrokampioen VOF  zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week trachten op te lossen. Electrokampioen VOF zal telefonisch of per e-mail contact opnemen met de klant.

Artikel 18 – Geschillen:

De rechter in de directe omgeving van Electrokampioen VOF is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin Electrokampioen VOF heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19 – Retour oude apparaten:

Indien uw oude apparaat door ons moet worden meegenomen, dient deze ontkoppelt te zijn en gereed te staan voor transport (ook in- en onderbouw apparatuur dient vooraf uitgebouwd te worden.) Het transport hiervan binnen uw woning geschiedt voor uw eigen risico (b.v. lekkage van water uit oude wasmachine en koelkast). Uw oude apparaat wordt alleen vanaf de begane grond meegenomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht:

Op elke overeenkomst tussen Electrokampioen VOF en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 – Beveiligingsverklaring:

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

 • Inlichtingen: Alle uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijden opvragen en wijzigen door in te loggen op de website via de link ‘Order Status’.
 • Informatie aan derden: Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mail adres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.
 • Cookies: In onze webwinkel gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.
Artikel 22 – in3 Business klantvoorwaarden:

Smart Payment Solutions – Klantvoorwaarden voor in3 Business Als je een product koopt (een Aankoop doet) bij een verkoper (een Winkel), maak je afspraken met die Winkel. Die afspraken tussen jou en de Winkel staan niet in dit document.In dit document staan enkel de afspraken die jij maakt met Smart Payment Solutions B.V. (hierna SPS) over het gebruik van in3 Business. Dat is een betaalmethode van SPS waarbij je voor je Aankoop kunt betalen in drie gelijke termijnen:

 1. De eerste termijn betaal je direct bij de Aankoop.
 2. De tweede termijn betaal je uiterlijk 30 dagen na de Aankoop.
 3. De derde termijn betaal je uiterlijk 60 dagen na de Aankoop.

Je kunt alleen voor betaling met in3 Business kiezen als de Winkel afspraken heeft gemaakt met SPS om onze betaalmethode te mogen aanbieden. In3 Business is een handelsnaam van Smart Payment Solutions B.V. en wij zijn statutair gevestigd aan de Slinge 173-175, 3085 ER in Rotterdam. Als je bij jouw Aankoop kiest voor betalen met in3 Business, dan maak je naast de afspraken met de Winkel, de volgende afspraken met SPS:1. Je Aankoop1.1. Doordat je de Aankoop doet bij de Winkel, krijgt de Winkel op jou een vordering (de Koopprijs). De Winkel stuurt je een factuur of geeft je een aankoopbon voor de Koopprijs.1.2. Op de Aankoop zijn de voorwaarden van toepassing die je afspreekt met de Winkel. In deze Klantvoorwaarden maak je aanvullende afspraken met SPS over de in3 Business betaalmethode die je gebruikt voor de Aankoop. 

 1. Jouw Aanvraag

2.1. Doordat je een aanvraag doet voor in3 Business(een Aanvraag), verklaar je als volgt: 

 • (a) Je bezorgadres en je factuuradres zijn in Nederland en zijn geen postbus of servicepunt. 
 • (b) Je bent niet failliet verklaard en er is geen surseance van betaling op jou van toepassing. Daarnaast is ook geen aanvraag ingediend hiervoor 
 • (c) Alle (persoons)gegevens die je aan de Winkel en SPS (hebt) verstrekt, zijn juist en volledig. 
 • (d) Je bent niet gelieerd aan de Winkel en bent geen overheidsorganisatie. 

2.2. Als je de Aanvraag indient, verzoek je SPS om de (betaal)overeenkomst tussen jou en SPS direct uit te voeren als SPS jouw Aanvraag goedkeurt. 

 1. Beoordeling van de Aanvraag door SPS; privacyverklaring

3.1. Nadat SPS de Aanvraag heeft ontvangen, beoordeelt SPS de Aanvraag.3.2. Als SPS de Aanvraag afwijst, laat SPS jou dat weten. SPS hoeft daarbij niet te vermelden waarom ze de Aanvraag afwijst. Als SPS de Aanvraag afwijst en je dan toch de Aankoop wil doen, moet je een andere manier vinden om de Koopprijs aan de Winkel te betalen.3.3. Bij de beoordeling van de Aanvraag, toetst SPS jouw kredietwaardigheid. SPS doet dat geautomatiseerd en gebruikt hiervoor de diensten van Allianz Trade en Rabobank. Zie voor meer informatie over de verwerking van jouw gegevens de privacyverklaring van in3 BusinessAllianz Trade en Rabobank
3.3. Onder meer vanwege wettelijke verplichtingen en sociale verantwoordelijkheid hanteert SPS regels over welke type bedrijven de in3 Business betaalmethode kunnen gebruiken voor welke type aankopen. Deze regels mag SPS van tijd tot tijd herzien. Als je in3 Business gebruikt voor een Aankoop, dan is dit geen garantie dat je dat in de toekomst weer kunt doen. 

 1. Als SPS de Aanvraag goedkeurt

4.1. Als SPS de Aanvraag goedkeurt, laat SPS jou dat weten. Ze mag aan haar goedkeuring voorwaarden verbinden. Ook die laat ze jou weten.4.2. Als SPS de Aanvraag goedkeurt, komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en SPS. Deze Klantvoorwaarden zijn een onderdeel van die overeenkomst. Je kunt deze Klantvoorwaarden altijd opzoeken op de website van SPS en gemakkelijk opslaan als PDF of nog een keer (gratis) bij SPS opvragen. Jouw overeenkomst met SPS eindigt vanzelf als het totale uitstaande bedrag door jou is voldaan.4.3. Als SPS de Aanvraag goedkeurt, betekent dat niet dat jouw kredietwaardigheid goed is. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw kredietwaardigheid. Je moet dus zelf beoordelen of in3 Business bij jouw situatie en de Aankoop past en of je de Termijnen (zoals hierna gedefinieerd) kunt betalen. Als je denkt dat je de Termijnen (misschien) niet kunt betalen, dien je in3 Business niet aan te vragen. 

 1. Als je je bedenkt

5.1. Als de Aanvraag nog niet door SPS is goedgekeurd en je in3 Business toch niet wil gebruiken, kun je de Aanvraag intrekken door de Aankoop af te breken en de eerste Termijn niet aan SPS te betalen.5.2. Als de Aanvraag al door SPS is goedgekeurd en je in3 Business toch niet wil gebruiken, mag je altijd direct het volledige bedrag voldoen aan SPS. Jouw overeenkomst met SPS eindigt dan. 

 1. Overdracht aan in3

Als SPS de Aanvraag goedkeurt, moet je de Koopprijs aan SPS betalen. Dat gebeurt door een cessie van de Koopprijs door de Winkel aan SPS. Je ontvangt hierbij mededeling van deze cessie. 

 1. 3 Termijnen

7.1. Om in3 Business mogelijk te maken, spreek je met SPS af dat je niet meer de hele Koopprijs ineens bij de Aankoop hoeft te betalen.7.2. Wel verkrijgt SPS drie extra vorderingen (Termijnen) op jou die samen even groot zijn als de Koopprijs. De eerste Termijn moet je direct betalen bij de Aankoop. De tweede Termijn betaal je uiterlijk 30 dagen later. De derde Termijn betaal je uiterlijk 60 dagen na de Aankoop. Je betaalt geen rente of kosten.7.3. De Koopprijs wordt achtergesteld bij de Termijnen en je spreekt af dat je de Koopprijs zal betalen door betaling van de Termijnen. Steeds als je een Termijn betaalt, gaat de Koopprijs net als de Termijn vanzelf met het betaalde bedrag omlaag. Dit gaat net zo lang door tot er geen Termijnen en Koopprijs meer over zijn. Als je dus alle Termijnen op tijd betaalt, krijg je nooit meer te maken met de Koopprijs. 

 1. Retours

8.1. Als je de Aankoop wil retourneren, dien je contact op te nemen met de Winkel.8.2. Zolang de Winkel je retour niet goedkeurt, blijf je verplicht om SPS op tijd en volledig te betalen.8.3. Als je de Aankoop (geheel of gedeeltelijk) retourneert en de Winkel je retour goedkeurt, dan worden de Koopprijs en de Termijnen verlaagd met het retourbedrag. Voor zover de tweede en derde Termijn nog uitstaan, worden die Termijnen in de volgende volgorde verlaagd: eerst de derde Termijn en dan de tweede Termijn.8.4. Voor zover het retourbedrag groter is dan de nog uitstaande Termijnen, krijg je het overschot terug van SPS op de bankrekening van waar je de eerste Termijn hebt betaald. Weet SPS niet van welke bankrekening je de eerste Termijn hebt betaald, dan laat SPS jou dat weten en geeft SPS jou instructies hoe je jouw bankrekening kunt doorgeven. Als je jouw bankrekening volgens de instructies aan SPS hebt doorgegeven, dan stort SPS het overschot terug op die bankrekening. 

 1. Hoe je moet en mag betalen

9.1. Je mag altijd zonder bijkomende kosten de resterende Termijnen eerder betalen.9.2. Je bent verplicht om de resterende Termijnen eerder te betalen als SPS daarom verzoekt. SPS mag dat bijvoorbeeld verzoeken als er onjuistheden stonden in de Aanvraag of als SPS dat moet doen op grond van de wet, andere regels of instructies van toezichthouders.9.3. Je kunt de Termijnen en de Koopprijs alleen nog maar betalen via de betaallink die je voor dat doel ontvangt van SPS.9.4. Je mag de Termijnen en de Koopprijs niet verrekenen met een vordering die je hebt op wie dan ook.9.5. Het bedrijf dat de eerste Termijn betaalt aan SPS, heeft de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4.2. gesloten met SPS en is verantwoordelijk voor de tijdige betalingen van de tweede en derde Termijn. Als je de eerste Termijn voor een ander bedrijf hebt betaald of wanneer je de eerste Termijn door een ander bedrijf laat betalen, dan ben je naast dat andere bedrijf volledig verantwoordelijk voor de betalingen van de tweede en derde Termijn. 

 1. Als je niet of te laat betaalt

10.1. De datum waarop SPS jouw betaling ontvangt op de door SPS opgegeven bankrekening, geldt als de datum van betaling. Je dient dus zelf rekening te houden met de eventuele verwerkingstijd van banken. Indien je te laat betaalt, komt de vertraging voor jouw rekening en risico.10.2. Als je niet op tijd betaalt, zal SPS jou een herinnering en/of ingebrekestelling sturen met een betaaltermijn. Als je nog steeds niet betaalt voordat die betaaltermijn is verstreken, mag SPS kosten aan jou in rekening brengen. SPS mag die kosten ook in rekening brengen als je de Aankoop retour mag sturen en/of stuurt nadat de betaaltermijn is verstreken. Bij kosten kun je bijvoorbeeld denken aan kosten van een advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.10.3. Als je na 60 dagen niet alle Termijnen hebt betaald, staat er nog steeds een bedrag open onder de Termijnen en de Koopprijs. De Koopprijs is dan nog steeds achtergesteld bij de Termijnen, en je hoeft nooit dubbel te betalen. Als je het open bedrag betaalt onder de Termijnen, gaat de Koopprijs met hetzelfde bedrag omlaag. En als je op verzoek van SPS het open bedrag betaalt onder de Koopprijs, gaan de Termijnen met hetzelfde bedrag omlaag. 

 1. Communicatie en klachten

11.1. 11.1. Als je vragen of berichten voor SPS hebt, kun je die per email versturen naar klantenservice.business@payin3.nl. Je kunt SPS ook bellen via 088 – 3993 333.11.2. Met vragen, klachten of andere berichten over de Aankoop of de aflevering ervan, kun je niet terecht bij SPS. Daarvoor moet je contact opnemen met de Winkel.11.3. Als jouw adres of emailadres wijzigt, moet je dat direct aan SPS laten weten. Doe je dat niet, dan weet SPS niet dat je een ander (email)adres hebt en blijft zij uitgaan van het oude. Als je daardoor berichten van SPS niet of te laat ontvangt, komt dat voor jouw rekening en risico.11.4. SPS is bevoegd om elektronisch met je te communiceren. Berichten kunnen dan ook per email of via jouw account in de in3 Business applicatie worden verstuurd. SPS communiceert met jou in het Nederlands en jouw overeenkomst met SPS wordt dan ook in het Nederlands gesloten. 

 1. Informatie

12.1. Als de informatie die je aan de Winkel of SPS (hebt) verstrekt, onjuist of onvolledig is, ben je aansprakelijk voor alle schade die SPS daardoor lijdt.12.2. SPS mag altijd nadere informatie opvragen in verband met de uitvoering van wet- en regelgeving. Je moet alle door SPS opgevraagde informatie direct bij SPS aanleveren. 

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

13.1. SPS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt, tenzij de schade op grond van dwingend recht voor haar rekening komt.13.2. Als SPS aansprakelijk is voor schade die je lijdt, is zij alleen aansprakelijk voor direct geleden verlies. SPS is nooit aansprakelijk voor indirect geleden verlies, zoals gederfde omzet of winst, gemiste besparingen of ander nadeel. Tevens is de aansprakelijkheid van SPS in dit geval beperkt tot hetgeen gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van SPS.14. Nederlands recht en Nederlandse rechter14.1. Nederlands recht is van toepassing op jouw overeenkomst met SPS en alle niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden.14.2. Nederlandse rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met jouw overeenkomst met SPS en alle niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden. 

niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden.